Политика на користење

Сите содржини што се објавуваат на информативниот портал Актуелно24.мк (aktuelno24.mk)  може да се користат само за лично информирање. Преземањето на овие содржини, нивното користење и реемитување се можни само со дозвола од администраторот на овој портал или наведување на извор (со линк) доколку е превземен цел.

Не е дозволено  копирање, преземање, менување, објавување на целосен текст во медиум или сајт кој служи за комерцијални цели без претходна дозвола од администарторот. Дозволено е објавување на 20% од текстот при што задолжително мора да се истакне изворот, доколку се превзема целосна објава и вашиот медиум е во електронска форма потребно е да обезбедите линк до материјалот на Актуелно24.мк, доколку е радио или телевизија потребно да се напомне дека содржината е од Актуелно24.мк.

Ви благодариме на разбирањето.